Sociaal-pedagogische toelage

Ouders (of degene die de rol van de ouder opneemt) die thuis de opvoeding en verzorging van een kind of persoon met een beperking op zich nemen, kunnen een premie krijgen.

Voorwaarden

  • De aanvrager en het kind/persoon met een handicap dienen op 1 januari van het jaar van de aanvraag op hetzelfde adres ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.
  • De aanvrager is geen professionele opvoeder.
  • De leeftijd van het kind is tussen 0 en 21 jaar.

Wat meebrengen

Bewijs van verhoogde kinderbijslag

Bedrag

125 euro per jaar

Uitzonderingen 

Worden uitgesloten: professionele opvoeder, echtgeno(o)t(e)/partner, descendenten van de persoon met een beperking.